ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ว31201 โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน สะตีมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,11:20  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์2 เรื่องสมดุลกล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ด้วย STEAM ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,11:19  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่องชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ร่วมกับเทคนิค KWDL
ชื่ออาจารย์ : นางวริศรา บุญมี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,22:52  อ่าน 257 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่องานวิจัย เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางบุศรินทร์ จันทมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,10:44  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษบูรณาการาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวลักษณ์ มุ่งดำเนินกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2565,11:45  อ่าน 2546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวลักษณ์ มุ่งดำเนินกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2565,11:44  อ่าน 2507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ .3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:30  อ่าน 805 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,16:46  อ่าน 658 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาความ สามารถในการแก้ป้ัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,16:45  อ่าน 697 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:28  อ่าน 1370 ครั้ง
รายละเอียด..