ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2563,13:30  อ่าน 506 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ ปัญหาปลายเปิด (Open-ended Problem) ร่วมกับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,16:46  อ่าน 380 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาความ สามารถในการแก้ป้ัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนบทบาท
ชื่ออาจารย์ : นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,16:45  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,14:28  อ่าน 1080 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2560,09:26  อ่าน 2739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวลักษณ์ มุ่งดำเนินกิจ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2560,10:06  อ่าน 1428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารเผยแพร่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นงานปฏิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : น.ส.มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2559,21:51  อ่าน 1019 ครั้ง
รายละเอียด..