อาคารสถานที่
ภาพโรงเรียนสมัยก่อน
หน้าโรงเรียน
อาคารอนุบาล
อาคาร1
ประวัติอาคาร อาคาร 1
สิ่งก่อสร้าง
แบบ สปช.105/29
ก่อสร้าง :::ปี 2539
โดยเงิน::: งบประมาณ
จำนวนเงิน :::1,640,000 บาท
วิธีการได้มา:::
สภาพการใช้งาน
ใช้เป็น:::ห้องเรียน 4 ห้อง
ห้องห้องสมุด,ห้อง E-Learning
สภาพ::: ดี
อาคาร2
ประวัติอาคาร อาคาร 2
สิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้าง ::: แบบ สปช.105/29
โดยเงิน::: งบประมาณ และบริจาค
จำนวนเงิน :::2,197,000 บาท
วิธีการได้มา::: งบประมาณ
สภาพการใช้งาน
ใช้เป็น::: ห้องเรียน 4 ห้อง
ห้องพักครู,ห้องอัจฉริยะ,ห้องประกัน
สภาพ::: ดี
อาคาร3
ประวัติอาคาร อาคาร 3
สิ่งก่อสร้าง
ก่อสร้าง ::: แบบ ป 1 ข.สร้างเอง
โดยเงิน::: บริจาค
จำนวนเงิน ::: 800,000 บาท
วิธีการได้มา::: บริจาค
สภาพการใช้งาน
ใช้เป็น::: ห้องเรียน ,ห้องดนตรีไทย
สภาพ::: ดี
อาคาร4
อาคาร5
อาคาร6
โรงพลศึกษา, โรงกายกรรม, โรงยิม
อาคารอเนกประสงค์
ก่อสร้าง :::
โดยเงิน:::สนับสนุนจาก อบจ.ชลบุรี
จำนวนเงิน :::4,000,000 บาท
วิธีการได้มา::: อบจ.สนับสนุน
สภาพการใช้งาน
ใช้เป็น::: อาคารอเนกประสงค์
สภาพ::: ดี
อาคารหอสังคีตศิลป์ ปีงบประมาณ2558
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
อาคารโรงฝึกงาน
สนามหญ้าจริง กรีฑา-สนามฟุตบอล