อาคารสถานที่
ภาพโรงเรียนสมัยก่อน
หน้าโรงเรียน
อาคารอนุบาล
อาคาร1

อาคาร2

อาคาร3 (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

อาคาร4
อาคาร5
อาคาร6
โรงพลศึกษา, โรงกายกรรม, โรงยิม

อาคารหอสังคีตศิลป์ ปีงบประมาณ2558
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
อาคารโรงฝึกงาน
สนามหญ้าจริง กรีฑา-สนามฟุตบอล