กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุบลรัตน์ ฐานไชยยิ่ง
ครู คศ.1

นางภัทราวรรณ สุขแสวง
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ คุ้มสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางจารุรัศม์ อารีสิริมงคล
ผู้ช่วยครู

Mr.Norvin Glen Cagubcub Barret
ครูต่างชาติ

Mr.Jhy Nar Obligado Villanueva
ครูต่างชาติ

Miss Alelee Galbas Gomintong
ครูต่างชาติ

นางสาววรัญญา ทองศรี
ผู้ช่วยครู

นาย รหัท วิเศษสิงห์
ครูจากโครงการ Teach For Thailand