กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 085-0904847

นางภัทราวรรณ สุขแสวง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 080-6417343

นางสาวดารารัตน์ คุ้มสุวรรณ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 099-2197621

นางจารุรัศม์ อารีสิริมงคล
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 061-5191494

นางสาวเพ็ญศิริ ศรีบุญเรือน
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 093-4633793

Mr.Norvin Glen Cagubcub Barret
ครูต่างชาติ
เบอร์โทร : 086-3158074

Mr.Jhy Nar Obligado Villanueva
ครูต่างชาติ
เบอร์โทร : 083-8380815

Miss Alelee Galbas Gomintong
ครูต่างชาติ
เบอร์โทร : 064-2209511

นาย รหัท วิเศษสิงห์
ครูจากโครงการ Teach For Thailand