ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

. ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม    ตั้งอยู่  หมู่ที่๑    ตำบลท่าข้าม     อำเภอพนัสนิคม     จังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์   ๒๐๑๔๐       โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๖๔๒๔๒         โทรสาร ๐๓๘-๑๖๔๒๔        Website:   www.takham.ac.th สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี    อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรีเปิดสอนระดับชั้น อนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๓๓  ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่  ๔๕  ไร่

              ประวัติความเป็นมาโรงเรียน

              โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีประวัติความเป็นมาดังนี้
               ในเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายชื่น ภู่พระอินทร์ มาทำการสำรวจเด็กในหมู่บ้านเพื่อจะได้จัดตั้งโรงเรียน ปรากฏว่ามีนักเรียนพอที่จะเปิดทำการสอนได้ทางราชการจึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนวัดพรหมรัตนารามขึ้นเมื่อวันที่ ๑พฤษภาคม ๒๔๗๗โดยจัดให้มีการสอนชั้นเตรียมประถมโดยมีนายชื่น   ภู่พระอินทร์ เป็นครูใหญ่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดพรหมรัตนารามเป็นที่ศึกษาและได้จัดให้มีการสอนจนครบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ในปีพุทธศักราช๒๔๘๖ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ข ขนาด ๔ห้อง ใต้ถุนสูงจำนวนหนึ่งหลัง โดยก่อสร้างขึ้นในที่ดินของวัด
               ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดพรหมรัตนารามได้จัดหาทุนทรัพย์มาต่อเติมอาคารชั้นล่างได้ ๒ห้องเรียน โดยมีพระภิกษุเขียว บุญมีเป็นผู้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ
           ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างที่ค้างอยู่จนแล้วเสร็จและได้ขยายอาคารเรียนออกไปอีก จำนวน ๒ห้องเรียน โดยก่อสร้างขึ้นที่ชั้นล่าง ๑ห้องเรียน และชั้นบน ๑ห้องเรียน และมีเงินเหลือสร้างโรงอาหารขนาด ๑๐x๒๒ เมตร อีก ๑หลัง

                ปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับให้สูงขึ้นไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
               ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ นายสมนึก ทองแก้ว ได้ขอเปิดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และได้ขยายพื้นที่โรงเรียนจากเดิมที่มี ๕ ไร่เศษ เป็น ๔๕ ไร่  โดยได้รับอนุญาตจากพระครูสิริพรหมคุณ (สมคิด ดีรัศมี)         เจ้าอาวาสวัดพรหมรัตนาราม
               ปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๕/๒๕๒๖จำนวนหนึ่งหลัง ประชาชนบริจาคเพิ่มเติมเพื่อถมสถานที่ก่อสร้างอีก๑๐๐,๐๐๐บาท
               ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖จำนวน๑ หลังจากการผลักดันงบประมาณจากนายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
               ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี

               ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

                ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม เป็น “โรงเรียนท่าข้าม       พิทยาคม”เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบล

                ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้ขอเปิดการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

. ข้อมูลผู้บริหาร

                        ) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ที่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 

                        ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  ๓  คน

                                ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางสุภาพ ทองแก้ว   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.      สาขา บริหารการศึกษา

                                ๒.๒ ชื่อ-สกุล นางสาวเนาวลักษณ์  มุ่งดำเนินกิจ   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.      สาขา บริหารการศึกษา    โทรศัพท์  ๐๘๔-๙๐๑๑๑๒๙ e-mail: naowaluck1979@gmail.comรับผิดชอบฝ่าย   งานวิชาการ(ระดับอนุบาลและประถมศึกษา)  และงานบริหารทั่วไป

                               ๒.๓  ชื่อ-สกุล นางสาวพนารัตน์ อัศพันธ์  การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม โทรศัพท์ 064 2233595  รับผิดชอบ: ฝ่ายวิชาการมัธยม
e-mail: Panara2012@gmail.com