กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกมลรัตน์ เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ .3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวไพวัลย์ ทองทุม
ครู คศ.1

นางนาตยา ฐานิสสโรธร
ผู้ช่วยครู

นางสาวนภาวรรณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาว สุชาดา เจริญทรัพย์
ครูจากโครงการ Teach For Thailand