กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกมลรัตน์ เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ .3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางณัฐยา สุขผ่อง
ครู คศ.3

นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ครู คศ.3

นางบุศรินทร์ จันทมาลา
ครู คศ.1

นางสาวไพวัลย์ ทองทุม
ครูผู้ช่วย

นางนาตยา ฐานิสสโรธร
ผู้ช่วยครู

นางสาวรัตนิกาล โยนะพันธ์
ผู้ช่วยครู