กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกมลรัตน์ เจริญงามทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ .3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 096-1645394

นางหทัยวรรณ โรจนพันธ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 081-6640043

นางสาวไพวัลย์ ทองทุม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 094-6644998

นางนาตยา ฐานิสสโรธร
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 099-8075958

นางสาวนภาวรรณ ทองแก้ว
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 081-5366922

นางสาว สุชาดา เจริญทรัพย์
ครูจากโครงการ Teach For Thailand
เบอร์โทร : 083-4975456