โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
นายวีระพันธ์ พวงพุ่ม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563
นางสาวสุนันทา เหลืองอ่อน สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร และโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลิตภัณฑ์กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2563