พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่นสวยงามเป็นธรรมชาติ และปลอดภัย

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น