ฝ่ายธุรการ

นางสาวนิสาชล หมื่นอินกูด
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์โทร : 089-7827216

นางสาวจินตาภา พัฒนไพบูลย์วงศ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์โทร : 096-2965895

นางสาวสุรีย์พร คงมินทร์
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์โทร : 086-1436431

นางสาวชมชนก จันทร์เรือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
เบอร์โทร : 096-9356517