ฝ่ายธุรการ

นางสาวนิสาชล หมื่นอินกูด
ธุรการ

นางสาวผกาวรรณ หนูเทศ
ธุรการ

นางสาวสุพรรษา ทองสนธิ
การเงินและบัญชี

นางสาวกรกฏ กาญจนกุล
ธุรการ