ฝ่ายธุรการ

นางสาวนิสาชล หมื่นอินกูด
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวจินตาภา พัฒนไพบูลย์วงศ์
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวสุรีย์พร คงมินทร์
ธุรการ

นางสาวชมชนก จันทร์เรือง
ธุรการ