คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 080-0945670

นางสุภาพ ทองแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-2702703

นางสาวเนาวลักษณ์ มุ่งดำเนินกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 084-9011129
อีเมล์ : naowaluck1979@gmail.com