กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปัทมาวดี วาปีเน
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 089-2392139

นางสาวหนึ่งฤดี ยุบัว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 063-0398973

นางสาวนภาพร สุจิตโตสกุล
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 083-1115935

น.ส.ธัญชนก ศรีสมัย
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 094-6639549

นางสาวดวงกมล ยุระวงศ์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 091-8837921

นางสุภาพ ด้วงประเสริฐ
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 099-0797042 หรือ 089-6046480

นายบดินทร์ ยศประสงค์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 086-9144238

นางสาวขวัญฤทัย สุขพราม
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 083-8252325