กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมาวดี วาปีเน
ตำแหน่งครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธีรนันท์ ชูสกุลเกรียง
ครู คศ.3

นางสาวนภาพร สุจิตโตสกุล
ผู้ช่วยครู

นายบดินทร์ ยศประสงค์
ผู้ช่วยครู

น.ส.ธัญชนก ศรีสมัย
ผู้ช่วยครู

นางสาวดวงกมล ยุระวงศ์
ผู้ช่วยครู

นางสุภาพ ด้วงประเสริฐ
ผู้ช่วยครู