เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

นางสาวขนิษฐา คงโต
โภชนาการ

นางสาวอุ่นเรือน โนนมี
แม่ครัว

นางสาวเนาวรัช กรองทอง
คนสวน

นายกำไร หมื่นกูด
คนขับรถ

นายสุนทร คำเหลา
นักการภารโรง

นายเกียรติศักดิ์ ทองศรี
โสตทัศนศึกษา

นายพิพิธ แพงสี
พนักงานทำความสะอาด

นางมณีวรรณ สร้อยโท
บรรณารักษ์

นางสาวเฉลียม สุขเกษม
คนสวน

นายอนันตพงศ์ ซื้อสัตย์เบญจกุล
รักษาความปลอดภัย