เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

นางสาวอุ่นเรือน โนนมี
แม่ครัว

นางสาวเนาวรัช กรองทอง
คนสวน

นายกำไร หมื่นกูด
คนขับรถ

นายสุนทร คำเหลา
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 098-3015662

นายพิพิธ แพงสี
พนักงานทำความสะอาด
เบอร์โทร : 086-1415094

นางสาวเฉลียม สุขเกษม
คนสวน
เบอร์โทร : 089-2297973

นายอนันตพงศ์ ซื้อสัตย์เบญจกุล
รักษาความปลอดภัย

นายจรัญ วงษ์แก้ว
ภารโรง

นายสมนึก บุญมา
พนักงานขับรถ
เบอร์โทร : 063-1819519

นายรุ่งเกียรติ สิทธิสาท
พนักงานทำความสะอาด
เบอร์โทร : 081-7044184