เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

นางสาวอุ่นเรือน โนนมี
แม่ครัว

นางสาวเนาวรัช กรองทอง
คนสวน

นายกำไร หมื่นกูด
คนขับรถ

นายสุนทร คำเหลา
นักการภารโรง

นายพิพิธ แพงสี
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเฉลียม สุขเกษม
คนสวน

นายอนันตพงศ์ ซื้อสัตย์เบญจกุล
รักษาความปลอดภัย

นายจรัญ วงษ์แก้ว
ภารโรง

นายสมนึก บุญมา
อัตราจ้าง