เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ

นางสาวอุ่นเรือน โนนมี
แม่ครัว

นางสาวเนาวรัช กรองทอง
คนสวน

นายกำไร หมื่นกูด
คนขับรถ

นายสุนทร คำเหลา
นักการภารโรง

นายพิพิธ แพงสี
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเฉลียม สุขเกษม
คนสวน

นายอนันตพงศ์ ซื้อสัตย์เบญจกุล
รักษาความปลอดภัย

นายจรัญ วงษ์แก้ว
ภารโรง

นายสมนึก บุญมา
พนักงานขับรถ

นายรุ่งเกียรติ สิทธิสาท
พนักงานทำความสะอาด