ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 75) 18 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 56) 18 พ.ค. 64
เครื่องแบบการแต่งกายนักเรียน (อ่าน 177) 08 พ.ค. 64
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 102) 30 เม.ย. 64
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียนท่ำข้ำมพิทยำคม ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 269) 30 เม.ย. 64
โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการและโครงการส่งเสริมความเป็นเลิสด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี2563 (อ่าน 150) 23 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักกีฬา TK อะคาเดมี่ ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 446) 10 มี.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันวันมาฆบูชา - วันสำคัญทางศาสนา ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 152) 25 ก.พ. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ด้านวิชาการและด้านส่งเสริมกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล (อ่าน 215) 09 ก.พ. 64
#ประเมินผลงานข้าราชการครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 20-01-2564 (อ่าน 212) 25 ม.ค. 64
พิะีไหว้ครู "สิบนิ้ววันทา บูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2563 (อ่าน 275) 17 ธ.ค. 63
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร​มหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิต (อ่าน 220) 04 ธ.ค. 63
โรงเรียนวัดสกุณาราม (ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) จากจังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงานเกษตรพอเพียง ประจำปีการศึกษา (อ่าน 278) 02 พ.ย. 63
รับโล่ยุวเกษตรกรดีเด่น ที่อำเภอพนัสนิคม ในวันจันทร์ ที่2 พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 245) 02 พ.ย. 63
โรงเรียนท่า่ข้ามพิทยาคมและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 266) 02 พ.ย. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี2563 (อ่าน 244) 14 ต.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" เยาวชนท่าข้ามรุ่นใหม่ ต้านยภัยยาเสพติด" ประจำปี2563 (อ่าน 246) 14 ต.ค. 63
ร่วมงานเกษียณภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี2563 (อ่าน 208) 14 ต.ค. 63
ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี2563 (อ่าน 195) 14 ต.ค. 63
Stem Educacion บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี2563 (อ่าน 172) 14 ต.ค. 63
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ประจำปี2563 (อ่าน 154) 14 ต.ค. 63
แชมป์รายการ กรมพลศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ประจำปี2563 (อ่าน 300) 24 ก.ย. 63
โรงเรียนมัธยม หลวงพ่อคูณปริสุทโธ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนท่า (อ่าน 410) 24 ก.ย. 63
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมได้รับการประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่นระดับปีะเทศ ประจำปี2563 (อ่าน 295) 14 ก.ย. 63
โครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น THAILAND4.0 เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 1-3 (อ่าน 292) 08 ก.ย. 63
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 "งานขนุนหนองเหียง 2563" ท่านนายกวิทยา. คุณปลื้ม. นายกองค์การบริหารส่วนจ (อ่าน 276) 08 ก.ย. 63
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ (อ่าน 273) 08 ก.ย. 63
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในหลวงรัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2563 (อ่าน 371) 29 ก.ค. 63
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (อ่าน 356) 23 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 368) 13 ก.ค. 63
การประเมินกลุ่มยุวเกษตรกร ระดับเขต ของโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 393) 10 ก.ค. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาการเปิดภาคเรียนป้องกัน COVID-19 (อ่าน 351) 02 ก.ค. 63
อบจ.ชลบุรีได้ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19 แก่โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม (อ่าน 377) 02 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 396) 02 ก.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย google classroom ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 417) 02 ก.ค. 63
ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 388) 09 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 616) 09 มิ.ย. 63
ประกาศการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 701) 09 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 446) 02 มิ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา2563 (อ่าน 646) 02 มิ.ย. 63