กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.1

นายภิรมย์ รอดชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกันยา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยครู

น.ส.ศศิธร สุขสีดา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
ผู้ช่วยครู