กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทร : 086-8484793
อีเมล์ : umsontaya@hotmail.com

นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.2

นายภิรมย์ รอดชัยภูมิ
ครู คศ.2

นายมนตรี หงษ์เวียงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวสุกันยา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยครู

น.ส.ศศิธร สุขสีดา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
ผู้ช่วยครู

นายเกียรติศักดิ์ ทองศรี
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร ลัคณาวงค์
ผู้ช่วยครู

นางสาวอาทิต​ยา​ เพิ่ม​ผล
ครูจากโครงการ Teach For Thailand