กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางวรรณภา ดำรงค์ไชย
ครู คศ.3

นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุกันยา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยครู

น.ส.ศศิธร สุขสีดา
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายเกียรติศักดิ์ ทองศรี
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร ลัคณาวงค์
ผู้ช่วยครู

นางสาวอาทิต​ยา​ เพิ่ม​ผล
ครูจากโครงการ Teach For Thailand