กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.สนทยา วรเพียน
ตำแหน่ง ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เบอร์โทร : 086-8484793

นางวรรณภา ดำรงค์ไชย
ครู คศ.3

นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 086-5196544

นายภิรมย์ รอดชัยภูมิ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 091-5891291

นางสาวสุกันยา ทองเฟื่อง
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 089-0910708

น.ส.ศศิธร สุขสีดา
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 062-0957392

นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 089-6259099

นายเกียรติศักดิ์ ทองศรี
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 089-4150180

ว่าที่ร้อยตรีพิชญากร ลัคณาวงค์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 091-8780850

นางสาวอาทิต​ยา​ เพิ่ม​ผล
ครูจากโครงการ Teach For Thailand
เบอร์โทร : 087-5097381​