กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรินทร สัสดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิศราวุธ สุภารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก๋ ใจตรง
ผู้ช่วยครู

นายภิเศก ผมเพ็ชร
ผู้ช่วยครู

นายณัฐพงษ์ นันสีบุตร
อัตรจ้างตามภารกิจ