กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายไพฑูรย์ ขันแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจักรินทร์ เย็นอยู่
ครู คศ.1

นายวรินทร สัสดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก๋ ใจตรง
ผู้ช่วยครู

นายภิเศก ผมเพ็ชร
ผู้ช่วยครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ เผือกรอด
ผู้ช่วยครู