คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวชมพู บุญมี
ตำแหน่งครู คศ.2 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
เบอร์โทร : 081-381-0789

นางสาวฐิติชญาณ์ ชุติพิพัฒน์พงษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 099-2461964

นางสาววิภาวดี วาปีเน
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 086-5257417

นางสาวกชพร คุณสมบัติ
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 089-459-9151