คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวชมพู บุญมี
ตำแหน่งครู คศ.2 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาววิภาวดี วาปีเน
ครู คศ.1

นางสาวธนินทร บุญมี
ครู คศ.1

นางสาวกชพร คุณสมบัติ
ผู้ช่วยครู

นางสาวปภัสรา ผิวจันทร
อัตราจ้าง