ปฐมวัย

นางสาวชมพู บุญมี
ตำแหน่งครู คศ.2 หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาวฐิติชญาณ์ ชุติพิพัฒน์พงษ์
ครู คศ.2

นางชนารดี มีเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวกชพร คุณสมบัติ
ผู้ช่วยครู