กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางนภารัตน์ มาลารัตน์
ครู คศ.2

นายประยูร จันวงษา
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาถ มโหธร
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชกานต์ นำผล
ครูผู้ช่วย

นายณัฐภูมิ ปั้นเจริญ
ผู้ช่วยครู