กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 064-2327171

นางนภารัตน์ มาลารัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 080-2101305

นายประยูร จันวงษา
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 083-9044683

นางสาวนุชนาถ มโหธร
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 096-8988962

นางสาวณิชกานต์ นำผล
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 091-8715121

นายณัฐภูมิ ปั้นเจริญ
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 082-4611273