กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายองอาจ วรรณวิสิทธิ์
ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐสุดา วารีรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชนาถ มโหธร
ผู้ช่วยครู

นางสาวณิชกานต์ นำผล
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑามาศ พนมใส
ผู้ช่วยครู