กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ตำแหน่ง ครู คศ .3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางบุศรินทร์ จันทมาลา
ครู คศ.2

นางณชารีญา สว่างภพ
ครู คศ.1

นางสาวรื่นฤดี ขันติวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐธิดา สมภักดี
ครู คศ.1

นางเกวลี เชื้อทอง
ผู้ช่วยครู