กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุศรินทร์ จันทมาลา
ครู คศ.2

นางณชารีญา สว่างภพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรื่นฤดี ขันติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐธิดา สมภักดี
ครูผู้ช่วย

นางเกวลี เชื้อทอง
ผู้ช่วยครู