กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ตำแหน่ง ครู คศ .3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เบอร์โทร : 082-2060945

นางบุศรินทร์ จันทมาลา
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 081-7044184

นางณชารีญา สว่างภพ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 089-7151464

นางสาวรื่นฤดี ขันติวงษ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 080-9900635

นางสาวณัฏฐธิดา สมภักดี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 095-6671297

นางเกวลี เชื้อทอง
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 085-0952766