กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชัยพฤกษ์ จันทมาลา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคมคาย เหลืองอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา กาบบาลี
ผู้ช่วยครู