กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง ครู คศ .2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ
เบอร์โทร : 081-4985950

นางมาลี เอียดแก้ว
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-0956607

นางวริศรา บุญมี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-6047818

นายวีระพันธ์ พวงพุ่ม
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 089-7484686

นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 090-3596651

นางสาววริศา ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 095-4594873

นางสาวขนิษฐา ยศประสงค์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 064-0056553