กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง ครู คศ .2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ

นางมาลี เอียดแก้ว
ครู คศ.3

นางวริศรา บุญมี
ครู คศ.2

นางสาวดวงฤดี รัตโนภาส
ครู คศ.2

นายวีระพันธ์ พวงพุ่ม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้
ผู้ช่วยครู

นางสาววริศา ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวขนิษฐา ยศประสงค์
ผู้ช่วยครู