กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายทนงศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง ครู คศ .2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ

นางมาลี เอียดแก้ว
ครู คศ.3

นางวริศรา บุญมี
ครู คศ.2

นายวีระพันธ์ พวงพุ่ม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้
ผู้ช่วยครู

นางสาววริศา ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวขนิษฐา ยศประสงค์
ผู้ช่วยครู