กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทนงศักดิ์ บุญมี
ตำแหน่ง ครู คศ .1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพ

นางวริศรา บุญมี
ครู คศ.1

นางสาวดวงฤดี รัตโนภาส
ครู คศ.1

นายวีระพันธ์ พวงพุ่ม
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาริชาติ ก๋งใช้
ผู้ช่วยครู

นางสาววริศา ภู่ระหงษ์
ผู้ช่วยครู