ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/2