ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6/1