ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/4
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/4