ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 2/3