ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/3
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/3