ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/2
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1/2