ประชาสัมพัธ์ครั้งที่1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียน